Kaebuse esitamine

Juhul, kui finantsteenuse pakkuja tegevuse osas on tekkinud arusaamatus või olete rahulolematu finantsteenuse pakkuja tegevuse suhtes, siis pöörduge esimesel võimalusel selgituste saamiseks ja probleemi lahendamiseks esmalt teenusepakkuja poole. Probleemi olemust ja võimalikke lahendusi on võimalik teenusepakkujale selgitada telefoni teel, kuid edasise selguse huvides on mõistlik teil suhelda teenusepakkujaga kirjalikult.

Juhul kui tekkinud probleemile ei leita teenusepakkuja kaudu lahendust või ei saada talt piisavat selgitust, võib sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks pöörduda Finantsinspektsiooni poole.

Finantsinspektsioon vastab kaebusele mitte hiljem, kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest. Erijuhtudel (nt lähtuvalt vastuse keerukusest) võib kaebusele vastamise tähtaega pikendada.

Ühisrahastusplatvormiga probleeme?

Finantsinspektsiooni poole on hiljuti pöördunud hulganisti inimesi, kes on kaotanud või kardavad kaotada ühisrahastusplatvormi kaudu raha. Eestis hetkel ühisrahastamine seadustega reguleeritud ei ole ja Finantsinspektsioon nende platvormide üle järelevalvet ei teosta. Kui inimene kahtlustab, et on langenud pettuse ohvriks, soovitame teha avalduse politseile.

Kuidas koostada kaebust?

Kaebus esitage Finantsinspektsioonile kirjalikus vormis. Kaebust koostades palume olla võimalikult konkreetne ja täpne.

Kaebus tuleks esitada koos järgmise teabega:

  • Kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood ning kontaktandmed.
  • Kui kaebus esitatakse esindaja kaudu, siis esindaja nimi ja kontaktandmed ning esindust tõendav dokument. 
  • Teenusepakkuja nimi ja kontaktandmed.
  • Kaebuse esitamise kuupäev.
  • Tekkinud probleemi, puuduse või eksimuse kirjeldus ning selle tekkimise aeg.
  • Vajadusel viide tehingut tõendavale dokumendile, mille koopia on lisatud kaebusele.
  • Vajadusel teenusepakkujaga peetud kirjavahetuse koopia.
  • Nõusolek kaebuse osas teenusepakkuja poole pöördumiseks.

Kaebuse esitaja andmed

Ees- ja perekonnanimi
Esindaja ees- ja perekonnanimi
Ainult üks fail.
32 MB limiit.
Lubatud tüübid: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

Probleemi ja teenuseosutaja andmed

Ainult üks fail.
32 MB limiit.
Lubatud tüübid: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Ainult üks fail.
32 MB limiit.
Lubatud tüübid: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

Nõusolek kaebuse osas teenusepakkuja poole pöördumiseks

Nõusoleku andmise korral on Finantsinspektsioonil võimalik esitada teenusepakkujale tarbija andmed, et teha teenusepakkujale järelepärimine kaebuse osas täiendavate selgituste saamiseks.